Δραστηριότητες στη γλώσσα προγραμματισμού Python για εκπαιδευτικούς


Το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος "Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών" για τις τάξεις Β και Γ του κύκλου πληροφορικής του ΕΠΑΛ

Το βιβλίο του μαθήματος "Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών" της Β τάξης

Το βιβλίο του μαθήματος "Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών " της Γ τάξης , που είναι πανελλαδικά εξεταζόμενο


Δραστηριότητα 1 (Έλεγχος σημείου εντός παραλληλογράμμου με ποντίκι) (Β ΕΠΑΛ)

Ενότητα: Δομή Επιλογής

Φύλλο Εργασίας

Αρχεία κώδικα: testRectangle.py


Δραστηριότητα 2 : Παιχνίδι : Πέτρα - Ψαλίδι - Χαρτί (Β ΕΠΑΛ)

Ενότητα: Δομή Επανάληψης while

Φύλλο Εργασίας

Την δραστηριότητα αυτή μπορείτε να την βρείτε και σε C++ ώστε να κάνετε μια σύγκριση με την Python από διδακτικής πλευράς.

Η δραστηριότητα Πέτρα - Ψαλίδι - Χαρτί σε C++, του ομίλου Αλγοριθμικής του Ζαννείου Πειραματικού Γυμνασίου


Δραστηριότητα 3 : Παιχνίδι : Βρες τον αριθμό (Γ ΕΠΑΛ)

Ενότητα: Εισαγωγή στην Δυαδική Αναζήτηση

Φύλλο Εργασίας


Δραστηριότητα 4 : Εφαρμογές της Στοίβας (Γ ΕΠΑΛ)

Ενότητα: Η δομή δεδομένων Στοίβα

Φύλλο Εργασίας

Δομή Δεδομένων Στοίβα

 


Δραστηριότητα 5 (Λίστες - Ιστόγραμμα Συχνοτήτων)

Ενότητα: Λίστες

Φύλλο Εργασίας

 


Δραστηριότητα 6 (Ανάπτυξη Τυχερού Παιχνιδιού)

Ενότητα: Λίστες

Φύλλο Εργασίας

 


Δραστηριότητα 7 ( Αλγορίθμος Συμπίεσης Δεδομένων RLE )

https://www.e-education.psu.edu/files/geog486/image/L05_fig49.gif

Ενότητα: Λίστες, Συμβολοσειρές

Στην δραστηριότητα αυτή θα υλοποιήσουμε τον γνωστό αλγόριθμο συμπίεσης δεδομένων RLE (Run Length Encoding) εκμεταλλευόμενοι κάποια από τα χαρακτηριστικά της γλώσσας Python όπως:

Φύλλο Εργασίας


Δραστηριότητα 8 ( Πρώτοι Αριθμοί - Κόσκινο Ερατοσθένη - Εμπειρικός υπολογισμός της απόδοσης αλγορίθμου )

 

Ενότητα: Λίστες

Στην δραστηριότητα αυτή θα υλοποιήσετε μια συνάρτηση allPrimes εύρεσης πρώτων αριθμών με τη λογική brute force (ωμής βίας ) και μια συνάρτηση primeSieve η οποία θα υλοποιεί το κόσκινο του Ερατοσθένη. Στη συνέχεια θα συγκρίνετε πειραματικά την απόδοση των δυο αλγορίθμων για διάφορα σύνολα δεδομένων με χρήση της συνάρτησης timer της βιβλιοθήκης cs.

Φύλλο Εργασίας


Πηγές: Μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο στον οποίο έχω συγκεντρώσει υλικό (βιβλία, σημειώσεις, turorials, μαθήματα) για τη γλώσσα Python

Σημειώσεις - Βιβλία - Μαθήματα για Python