Ανάπτυξη και Τεκμηρίωση νέου Εκπαιδευτικού Υλικού

  1. Δραστηριότητες υπολογιστικής σκέψης και προγραμματισμού στο Scratch

  2. Σημειώσεις για προγραμματισμό με τη γλώσσα Python

  3. Σημειώσεις για προγραμματισμό με τη γλώσσα C++

  4. Δραστηριότητες στη γλώσσα προγραμματισμού Python

    1. Βασικοί τύποι και Τελεστές

    2. Η έννοια της Μεταβλητής

    3. Η δομή Επιλογής